Add products by adding codes

Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line). Repeating the code many times will add this item as many times as it appears. Quantity of product may be added after semicolon, eg. DS-QR-008;5 will add 5 pcs of DS-QR-008.

Regulations

REGULAMIN SPRZEDAŻY

SKLEPU INTERNETOWEGO d1spec.pl

1. Podstawowe Pojęcia

Sprzedawca – d1spec.pl jest firma MTuning Mateusz Wrzesień z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leśnej 1, NIP: 813-328-66-08, REGON: 180039910.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną mtuning.pl,za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient -osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar -rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

2. Postanowienie Ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym simota.com.pl.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

3.Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy, termin realizacji (wysyłki) do 5 dni.
 • Podczas pierwszego zamówienia towarów należy zarejestrować się w sklepie.
 • Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 • Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych (PLN ).
 • Na każdy sprzedany produkt wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 • Wystawiony paragon fiskalny lub fakturę dołączamy do każdego sprzedanego produktu.
 • Zakupione towary są dostarczane, wraz z wymaganym dowodem zakupu pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub wskazany w zamówieniu.
 • Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – klient dokonuje wpłaty na konto: Rachunek: 35-1020-4391-0000-6302-0056-7693, Nazwa firmy: MTUNING Mateusz Wrzesień, Adres: ul. Leśna 1, 35-083 Rzeszów, WAŻNE W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 • Po otrzymaniu potwierdzenia i informacji z banku o wpływie środków na konto, nasza firma wysyła zamówione towary.
 • ANULOWANIE ZAMÓWIENIA. Po dokonaniu zamówienia, możesz wycofać zamówienie jedynie telefonicznie, dzwonić pod numer: tel.: 785 828 278, Nie możemy anulować zamówień, które zostały już wysłane na adres ZAMAWIAJĄCEGO ( w tym przypadku pozostaje procedura zwrotu).
 • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • Przy zamówieniu części dedykowanych należy podać dane auta rok produkcji, silnik, typ nadwozia, nr VIN w celu dobrania właściwej części. W przypadku niepodania wymienionych danych produkty dobierana są na własną odpowiedzialność.
 • Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 • Telefony – 785828278. 178733846
 • E-mail – sklep@d1spec.pl
 • Adres korespondencyjny – Leśna 1, 35-083 Rzeszów

 • Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 • Złożenie zamówienia w sklepie d1spec.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

4. Realizacja zamówienia

 • Zamówienie są dostarczane przez firmę kurierską lub Pocztą Polską na koszt klienta zamawiającego. Termin dostawy zgodny z opisem szczegółowym produktu.
 • Jeśli okaże się, że pomimo statutu mówiącego o dostępności produktu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia to natychmiast poinformujemy Państwa o tym stanie rzeczy.
 • Jeżeli kurier nie zastanie klienta pod podanym adresem, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy nastąpi w ciągu kolejnych 48 godz. Przy ponownej nieobecności klienta kurier pozostawia awizo podając klientowi adres gdzie osobiście w ciągu 4 dni może odebrać zamówioną przesyłkę. Jeśli w wyznaczonym okresie 4 dni klient także jej nie odbierze to przesyłka wraca do sprzedawcy, a kosztami transportu jest obciążony zamawiający. Firmy kurierskie nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek do mieszkań.
 • Wszystkie paczki wysyłane kurierem powinny zostać sprawdzone przy odbiorze i jeżeli są jakieś uszkodzenia powinien zostać sporządzony protokół reklamacyjny. W przypadku braku protokołu nie będą uwzględniane reklamacje, dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu.

5. Odstąpienie od umowy przez klienta i zwrot towaru

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Leśna 1 35-083 Rzeszów.
 • Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Leśna 1 35-083 Rzeszów.
 • Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 • Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

6. Reklamacje

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 • Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 • osobiście pod adresem: ul. Leśna 1 35-083 Rzeszów
 • pisemnie na adres: ul. Leśna 1 35-083 Rzeszów
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@d1spec.pl

 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Wszystkie części powinny zostać montowane w zakładach zajmujących się daną dziedziną motoryzacji, przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia lub przez Firmę MTuning, a ewentualne reklamację nie zostaną uwzględnione w przypadku uszkodzeń powstałych przy montażu lub wynikających z nieprawidłowego jego przeprowadzenia.
 • Zakupiony towar powinien zostać odesłany wraz z wszelkimi elementami składowymi tj. dołączonymi częściami, instrukcjami, akcesoriami oraz oryginalnym opakowaniem (jeśli było w zestawie), nawet jeśli zostało ono uszkodzone, w przypadku braku opakowania bez.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 • Jeżeli żądanie kupującego zostanie uznane za zasadne to sprzedawca poniesie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu wolnego od wad do kupującego.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 • W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Pozostałe postanowienia

 • Opisy produktów pochodzą od producentów lub innych źródeł internetowych.
 • Sklepu Simota.com.pl nie gwarantuje, że widniejące na stronach sklepu zdjęcia nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru. Odstępstwa takie nie mogą być podstawą do roszczeń klienta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 • Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 • Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
 • Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta..
 • Informacje i cenniki znajdujące się na stronach sklepu d1spec.pl nie są ofertą w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
 • Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie internetowym są równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ofertowych przesyłanych przez d1spec.pl drogą elektroniczną w formie newslettera z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z otrzymywania oferty.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla siedziby firmy MTuning.

POLITYKA COOKIES

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.


Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.


Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:


Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/


Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.


Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
pixel